Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Επαγγελματικός προσανατολισμός - Τι είναι

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Ε.Π.) βοηθάει τον έφηβο, αλλά και τον ενήλικα, να αποφασίσει για το επάγγελμα που θα επιλέξει λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της προσωπικότητάς του όπως: οι προτιμήσεις, οι κλίσεις, οι ικανότητες-δεξιότητες, οι πεποιθήσεις, οι αξίες κα.

 Παράλληλα, λαμβάνονται υπόψη και εξωγενείς παράγοντες, όπως οι προοπτικές στην αγορά εργασίας (συνθήκες εργασίας, αμοιβές, απολαβές), το κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο στο οποίο ανήκει το άτομο, το οικογενειακό περιβάλλον, ο τόπος κατοικίας, οι μαθησιακές επιδόσεις κα.

 Στις παραπάνω παραμέτρους έρχονται να προστεθούν και παράγοντες που αφορούν κατ’ αποκλειστικότητα τις συνθήκες εκπαίδευσης, τις μεταλυκειακές σπουδές και τις εξετάσεις στη χώρα που κατοικεί το άτομο.

Σε ποιους απευθύνεται

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός απευθύνεται σε εφήβους (ιδανικά σε μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου) και νέους οι οποίοι θέλουν να μάθουν ποιοι εργασιακοί κλάδοι θα ήταν ιδανικοί για αυτούς, βάση των κλίσεών τους και των ιδιαίτερων ψυχογραφικών χαρακτηριστικών τους, έτσι ώστε να επιλέξουν το μέλλον των σπουδών τους.

Τι κάνουμε εμείς

Η διαδικασία της συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού βασίζεται στη χορήγηση εξειδικευμένων ψυχολογικών τεστ, τα οποία ονομάζονται ψυχομετρικά και είναι σχεδιασμένα από έμπειρους επιστήμονες–ψυχολόγους, της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Η μορφή των μεταλυκειακών σπουδών στην Ελλάδα, με όλο το φάσμα των επαγγελμάτων που προσφέρονται μέσα από τα ελληνικά πανεπιστήμια, αλλά και η μορφή της αγοράς εργασίας της χώρας μας, έχουν ληφθεί υπόψη στον σχεδιασμό και την προσαρμογή των ψυχομετρικών τεστ στα  ελληνικά δεδομένα ενώ αποτελούν χρήσιμη βοήθεια και για όσους ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν σπουδές στο εξωτερικό.

Στη συνέχεια ακολουθεί σύντομη περιγραφή των τριών τεστ που χορηγούνται σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Τέστ Προσωπικότητας 16PF

Το εν λόγω τεστ μετρά τα προσωπικά χαρακτηριστικά του ατόμου που επηρεάζουν άμεσα τη μετέπειτα επαγγελματική συμπεριφορά και απόδοσή του. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατό να προγνωσθεί ο επαγγελματικός κλάδος που ταιριάζει περισσότερο στο άτομο με βάση την ιδιοσυγκρασία του και τις κλίσεις του. Για παράδειγμα, ο τρόπος με τον οποίο σχετίζεται το άτομο με τους άλλους, οι αντιδράσεις του σε διαφορετικά γεγονότα, ο τρόπος που παίρνει αποφάσεις κ.ά., θα καθορίσουν ποιο επάγγελμα είναι εκείνο με το οποίο το άτομο θα νιώθει μεγαλύτερη πληρότητα και ικανοποίηση. 

Ερωτηματολόγιο Αξιών

Το τεστ αυτό μετράει τις επαγγελματικές αξίες του ατόμου, όπως για παράδειγμα, επαγγελματική σταθερότητα, κύρος, γόητρο, επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα, ανεξαρτησία, ανθρώπινη επαφή, ηγετική θέση κοκ. Οι προσωπικές αξίες επηρεάζουν συνειδητά αλλά και ασυνείδητα τις αποφάσεις του ατόμου τόσο στον προσωπικό, όσο και στον επαγγελματικό τομέα. 

Με βάση αυτές τις αξίες επιλέγουμε πώς θα συμπεριφερθούμε στο κοινωνικό και στο επαγγελματικό πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιούμαστε. Η μετέπειτα ικανοποίηση που νιώθουμε από τις επαγγελματικές και προσωπικές μας δραστηριότητες εξαρτάται από το πόσο καλά γνωρίζουμε και σεβόμαστε τις αξίες που μας χαρακτηρίζουν σαν άτομα. Γνωρίζοντας λοιπόν κάποιος τις επαγγελματικές του αξίες, μπορεί να επιλέξει με μεγαλύτερη σοφία τον επαγγελματικό κλάδο στον οποίο θ’ αποδώσει τα μέγιστα και θα είναι ψυχολογικά και συναισθηματικά ικανοποιημένος.

Τεστ ικανοτήτων Comprehensive Ability Battery (CAB)

Το τεστ ικανοτήτων μετράει ένα ευρύ φάσμα βασικών ικανοτήτων του ατόμου που απαιτούνται γενικά στην επαγγελματική ζωή, όπως για παράδειγμα, η μαθηματική ικανότητα, η γλωσσική ικανότητα, η πρωτοτυπία σκέψης, η ικανότητα οργάνωσης ιδεών, η ικανότητα αντίληψης του χώρου, η κατανόηση μηχανικών εννοιών και πολλές άλλες. Σε συνδυασμό με το τεστ προσωπικότητας, τα αποτελέσματα αυτού του τεστ  βοηθούν τον ενδιαφερόμενο να διακρίνει τα δυνατά και αδύνατα σημεία του που αφορούν τον κλάδο σπουδών που θέλει να ακολουθήσει.

Το άτομο, γνωρίζοντας καλύτερα τις ικανότητες και τις αδυναμίες του, έχει την ευκαιρία να τις βελτιώσει και να τις αναπτύξει, ώστε να έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας στον κλάδο που θα επιλέξει.  Επιπλέον, αυτό το τεστ χρησιμοποιείται πολύ συχνά στη διαδικασία συνεντεύξεων για την πρόσληψη σε ιδιωτικές εταιρείες και στον δημόσιο τομέα.

Τεστ VIS2 τεστ επαγγελματικών προτιμήσεων

Το τεστ επαγγελματικών προτιμήσεων βοηθάει τον νέο να αναγνωρίσει τις δραστηριότητες που τον ικανοποιούν και θα του άρεσε να ασχοληθεί στην καθημερινότητα της εργασίας του. Μέσα 200 περίπου ερωτήσεις διερευνούνται οι προτιμήσεις του νέου σχετικά με 24 κατηγορίες επαγγελματικών ενδιαφερόντων.

Τα αποτελέσματα όλων των τεστ συνδυάζονται και παρουσιάζεται μια αρκετά λεπτομερής πρόταση στον υποψήφιο, που το μόνο σκοπό που έχει είναι να τον/την διευκολύνει και να του παρουσιάσει αντικειμενικά στοιχεία ώστε να λάβει μια απόφαση σχετικά με το μέλλον των σπουδών του. Μια απόφαση που καλό είναι να λαμβάνει μόνο ο ίδιος/ίδια και να είναι υπεύθυνος για αυτή.

Η διαδικασία του Επαγγελματικού Προσανατολισμού περιλαμβάνει μια πρώτη συνάντηση του ενδιαφερόμενου με τη Σύμβουλο για να συζητηθούν τα ενδιαφέροντά του και οι πιθανές επιλογές επαγγέλματος. Στη συνέχεια συμπληρώνονται τα προαναφερόμενα τεστ, για τα οποία δεν χρειάζεται καμία προετοιμασία. Στην επόμενη και τελευταία συνάντηση η Σύμβουλος συζητάει την τελική έκθεση αποτελεσμάτων με τον ενδιαφερόμενο και λύνει όσες απορίες έχουν προκύψει.